กำหนดการแถลงข่าวและการอบรม Library : Care the Bear

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องประชุมแคแสด 3-4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วัน / เวลา รายละเอียด
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง
09.00 - 10.00 น. พิธีแถลงข่าว โครงการ Library : Care the Bear ระหว่างสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต และเทศบาลนครภูเก็ต
10.00 – 11.00 น.

การเสวนา เรื่อง พลังเครือข่ายร่วมลดโลกร้อน...เพื่อเมืองภูเก็ตน่าอยู่อย่างยั่งยืน

โดย

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

11.00 – 12.00 น.

การบรรยาย เรื่อง “กรณีศึกษา ห้องสมุดสีเขียว : การบริหารจัดการ”

ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

ประธานเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีการลดโลกร้อนแบบ Eco Library”

โดย

นายศุภฤกษ์ จิระกิตติดุลย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

15.00 – 16.00 น.

การบรรยายในหัวข้อ “EBSCO Discovery Service สื่อการเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดย EBSCO THAILAND

16.00 – 16.30 น.

มอบวุฒิบัตรผู้เข้าร่วมโครงการ Library : Care the Bear

ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

 

หมายเหตุ

- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม